Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kto może je prowadzić?

4005
terapeuta pedagogiczny

Zaktualizowano dnia 11 grudnia 2023

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne powinny być prowadzone zgodnie z potrzebami uczniów. Dlatego też warto ustalić, jaki jest cel tych zajęć, np. wyrównywanie braków w umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych lub barier emocjonalnych itd. Wymagają one specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego podejścia do ucznia. W dalszej części m.in. odpowiemy na pytania: kto może je prowadzić i w jaki sposób.

Jak prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Prowadzący musi dobrać metody terapeutyczne dostosowane indywidualnie do wieku oraz możliwości ucznia. Zaleca się stosowanie naprzemiennie ćwiczeń wspomagających funkcje działające prawidłowo z zaburzonymi. Bardzo duże znaczenie ma także systematyczna praca i stopniowanie trudności podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Więcej na temat zajęć korekcyjno-kompensacyjnych pisaliśmy artykule: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – co to jest? 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kto może je prowadzić?

Prawo określa, że zajęcia korekcyjno-kompensacyjne realizowane są przez nauczycieli i specjalistów. Potwierdza to zapis w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, o następującym brzmieniu: “w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • porad i konsultacji”.

Kim są specjaliści prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Specjalistami, którzy zajmują się prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, są terapeuci pedagogiczni. Są to ćwiczenia dla uczniów wykazujących trudności. Ich celem jest usprawnienie zaburzonych funkcji, a także wspomaganie funkcji działających prawidłowo, które mogłyby wesprzeć lub zastąpić zaburzone funkcje.

baner: kursy kwalifikacyjne

Wśród innych specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów są:

  • psycholodzy, 
  • pedagodzy specjalni, 
  • logopedzi,
  • doradcy zawodowi.

Czym zajmuje się terapeuta pedagogiczny?

Terapeuta pedagogiczny zajmuje się nie tylko prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ale także innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Dzięki temu wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu, wyrównując tym samym ich szanse edukacyjne. Jego działania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ współpracuje on z nauczycielami oraz rodzicami uczniów.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy również monitorowanie młodych osób i rozpoznawanie powodów, przez które mają problem z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Dodatkowo ma on obowiązek podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, by zapobiegać niepowodzeniom edukacyjnym uczniów. W związku z tym musi on wykazywać się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi prawidłowe realizowanie powierzonych zadań.

Czy wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej można nabyć na kursie?

Tak, możliwe jest zdobycie kompetencji z zakresu terapii pedagogicznej na kursie. W tym celu warto wybrać “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej”, który obejmuje pięć rozbudowanych modułów tematycznych, takich jak: pedagogika ogólna, psychologia ogólna, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, diagnostyka i badania pedagogiczne. 

Dzięki temu nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy i psycholodzy szkolni, a także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych będą mogli nabyć umiejętności oraz wiedzę pedagogiczną niezbędną do prowadzenia terapii pedagogicznej. Warto dodać, że uczestnicy po pozytywnym ukończeniu “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej” otrzymają dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEiN.