Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – co to jest?

819
Terapia pedagogiczna

Zaktualizowano dnia 7 listopada 2023

System oświaty ma za zadanie realizować kształcenie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi uczniów, a także zapewnić możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. Współcześnie dba się o to, aby osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi miały równe szanse na zdobycie wykształcenia. Dlatego też kadra dydaktyczna tworzy w razie potrzeby indywidualny proces kształcenia, dobiera formy i programy nauczania oraz organizuje zajęcia rewalidacyjne, w tym: zajęcia korekcyjno-komensacyjne. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania: kto może brać w nich udział, czym są te zajęcia i jak się do nich przygotować.

Kto może brać udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?

terapia pedagogiczna kursWedług zapisu Rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: “zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się”. 

Wskazano także maksymalną liczbę uczestników zajęć – brać udział może w nich maksymalnie 5 uczestników.

Poznaj metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych podczas “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej”

Co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są ćwiczeniami prowadzonymi dla dzieci oraz młodzieży z problemami z przyswojeniem pewnych umiejętności i ze specyficznymi trudnościami. Ich zadaniem jest usuwanie lub niwelowanie przyczyn wpływających na te trudności.

Wskazuje na to samo określenie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, których nazwa oznacza:

  • korekcję, czyli usprawnienie zaburzonych funkcji;
  • kompresja, czyli wspomaganie tych funkcji, które działają prawidłowo i mogłyby wesprzeć lub zastąpić zaburzone funkcje.

baner: nauczanie angielskiego

Warto podkreślić, że zajęcia korekcyjno-kompensacyjne należą do zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, które stanowią część terapii pedagogicznej. Pozostałymi są zajęcia logopedyczne, czy też rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Oznacza to, że są one elementem pozwalającym na stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia: umysłowego, psychicznego i społecznego. Dlatego też sposób ich prowadzenia uwzględnia indywidualne potrzeby oraz możliwości uczniów.

Czy metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych można nauczyć się na kursie?

Tak, metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych można nauczyć się na kursie. Warto wtedy zdecydować się na “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej”, ponieważ podczas niego kursanci nabywają wszechstronną wiedzę w obrębie nie tylko metodyki zajęć, ale także podstaw psychologii oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych program kursu zawiera następujące tematy:

  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego.
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Po ukończeniu “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej” uczestnik zdobywa umiejętności oraz wiedzę pedagogiczną niezbędną do prowadzenia terapii pedagogicznej. W związku z tym po pozytywnym ukończeniu kursu absolwenci otrzymują dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.