Czy terapia pedagogiczna to to samo co zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

1559
Czy terapia pedagogiczna to to samo co zajęcia korekcyjno kompensacyjne

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Z rekomendacją rozpoczęcia terapii pedagogicznej lub zajęć korekcyjno-kompensacyjnych spotyka się duża grupa uczniów i ich rodziców, którzy zostają skierowani do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki nim możliwe jest wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawa zdolności motorycznych czy stymulacja rozwoju na różnych polach. Dowiedz się, czy terapia pedagogiczna to to samo co zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Na czym polega terapia pedagogiczna?

Diagnoza i terapia pedagogiczna jest zagadnieniem najszerzej poruszanym na gruncie pedagogiki specjalnej oraz czasami – wczesnoszkolnej. Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą różnych metod i technik, które umożliwia zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Z reguły stosuje się ją w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie rozwoju np. motoryki czy w celu wyrównywania szans rówieśniczych.

REALIZUJ KURSY KWALIFIKACYJNE Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ W WYGODNEJ FORMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ!

Czym właściwie są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to jeden z rodzajów terapii pedagogicznej. Prowadzone są przez pedagoga specjalnego. Podczas takich zajęć można wykonywać rozmaite ćwiczenia, których celem jest:

 • poprawa funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • rozwój zdolności poznawczych dziecka,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • nauka sprawnego czytania, pisania i liczenia,
 • usprawnianie funkcji wzrokowych czy słuchowych.

Czy terapia pedagogiczna to to samo co zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć są dobierane indywidualnie adekwatnie do zdiagnozowanych trudności dziecka. Diagnozuje się je przy pomocy specjalistycznych testów po porównaniu wyników dziecka z dołączonymi do nich normami.

Różnice – terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Terapia pedagogiczna Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Pojęcie szersze – odnosi się do ogółu oddziaływań ukierunkowanych na wychowanka
 • Stosowana w celu usprawniania i poprawy stanu psychofizycznego dziecka
 • Cele terapii są bardziej ogólne, niż zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Pojęcie węższe – odnosi się do konkretnych form, metod i technik pracy stosowanych w danym momencie (podczas zajęć lub spotkań w poradni)
 • Rodzaj terapii pedagogicznej
 • Cele zajęć są bardziej szczegółowe, niż terapii pedagogicznej i ukierunkowane na konkretne dziecko

Czy terapia pedagogiczna to to samo co zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Czy terapia pedagogiczna to to samo co zajęcia korekcyjno-kompensacyjne? Nie! Jak już wiesz, terapia pedagogiczna jest pojęciem znacznie szerszym i obejmuje swoim zakresem nie tylko zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ale także zagadnienia z obszaru: zajęć wyrównawczych, terapeutycznych czy logopedycznych. Jeżeli chciałbyś ukończyćKurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej”, w czasie jego trwania poruszane będą także kwestie związane z metodyką prowadzenia zajęć korekcyjnych.

Czy terapia pedagogiczna to to samo co zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Podczas takiego kursu można się zatem nauczyć:

 • dobierać ćwiczenia adekwatnie do trudności danego dziecka,
 • identyfikować rozmaite trudności,
 • rozmawiać o nich z rodzicami,
 • poszukiwać odpowiednich środków i metod do wykorzystania na zajęciach.

Kursy z zakresu terapii pedagogicznej, a także pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju czy pedagogik szczegółowych odnoszących się do deficytów w zakresie wzroku, słuchu czy zdolności poznawczych znajdziesz na naszej platformie. Po zdaniu egzaminu na koniec kursu otrzymasz zaświadczenie wydane zgodne z wymogami MEiN.