Rewalidacja w szkolnictwie specjalnym a wykształcenie

474
Rewalidacja dzieci z niepełnosprawnościami

Zaktualizowano dnia 28 grudnia 2023

W przypadku dziecka niepełnosprawnego intelektualnie proces edukacji wymaga specjalnych metod działania – rodzaj zajęć dobierany jest indywidualnie dla każdego ucznia, w zależności od jego potrzeb i możliwości. Dlatego też zajmują się tym pedagodzy z odpowiednim wykształceniem.

Metody kształcenia dla wyjątkowych dzieci

Program nauczania dla dzieci korzystających ze standardowego modelu edukacji przygotowany jest odgórnie i realizowany w placówkach edukacyjnych przez nauczycieli. Każda z tych osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne, czyli nabycie umiejętności zapewniających prawidłowe nauczanie i sprawowanie opieki w oświacie. Jednak w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami procesy edukacyjne, które są skuteczne dla ogółu społeczeństwa mogą nie być dla nich odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też osoby, które zajmują się nauczaniem i rewalidacją uczniów o specjalnych potrzebach muszą posiadać dodatkowo odpowiednią wiedzę, jak pokierować takimi osobami – aby jak najwięcej skorzystały z życia społecznego.

Jak wygląda kształcenie?

Proces edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie to przede wszystkim zajęcia rewalidacyjne, które łączą w sobie naukę nie tylko typowo szkolnych umiejętności, ale również tych z życia codziennego. Zajęcia terapeutyczno-wychowawcze, które obok edukacji stanowią całość programu rewalidacyjnego, umożliwiają jak najpełniejszy rozwój, samodzielność i przystosowanie do życia w społeczeństwie. W zależności od potrzeb, można wyróżnić zajęcia, które pomagają rozwijać:

 • sprawność umysłową,
 • spostrzegawczość i uwagę,
 • samodzielność i wytrwałość,
 • pamięć i wyobraźnię,
 • rozumowanie i wnioskowanie,
 • nabywanie wiadomości i umiejętności – w tym społecznych,
 • komunikację – werbalną, pozawerbalną (alternatywną).

Zajęcia te mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji oraz mobilizują dzieci do pokonywania trudności, jakie mogą spotykać na co dzień. Rozwijają mocne strony, budzą wiarę we własne możliwości, pomagają również przezwyciężać lęki, a dzięki działaniom motywującym, zachęcają ucznia do dalszej pracy. Rewalidacja indywidualna to podstawowa forma specjalistycznej pomocy dla dzieci, które mają trudności w opanowaniu materiału nauczania czy nawiązywaniu kontaktów społecznych z powodu różnych wad i zaburzeń.

Kto może nauczać dzieci z niepełnosprawnościami?

Pedagog i niepełnosprawny intelektualnie chłopiecPedagodzy, którzy na co dzień zajmują się edukacją i terapią dzieci niepełnosprawnych umysłowo, to inaczej oligofrenopedagodzy – nauczyciele, którzy posiadają wykształcenie przygotowujące do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Wiedzą, w jaki sposób zachęcić do nauki i rozwoju, wspierają w edukacji i starają się wykształcić w dziecku mechanizmy kompensacyjne, które pomogą w codziennym funkcjonowaniu – również tym społecznym. Swoje kompetencje do przeprowadzania rewalidacji w szkole nabywają na przykład poprzez odpowiedni kurs pedagogiczny, który wyposaża w wiedzą i umiejętności niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Oligofrenopedagogika – uprawnienia

Pedagodzy, którzy pragną wspierać w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach, nabywają odpowiednie kompetencje w toku kształcenia ukierunkowanego dokładnie na ten cel. W trakcie nauki poruszane są takie zagadnienia, jak:

 • pedagogika specjalna,
 • oligofrenopedagogika,
 • podstawy psychologii rewalidacji,
 • metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych w stopniu lekkim i głębokim,
 • metodyka wychowania w internacie,
 • rewalidacja indywidualna.

Oligofrenopedagog prowadzi z dziećmi zajęcia z nauki pisania i czytania, ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej oraz usprawniające manualnie, percepcji wzrokowej, przestrzennej i słuchowej. Pedagog specjalny jest przygotowany do pracy z osobami niepełnosprawnymi i wie, jakich metod użyć, aby jak najkorzystniej oddziaływały na jego podopiecznych. 

Kurs oligofrenopedagogiki wyposaża słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu działań terapeutycznych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Pedagodzy wiedzą, jak wspierać uczniów w zdobywaniu samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie, jak ich mobilizować do ćwiczeń utrzymujących sprawność, a także jak najlepiej przygotować osoby niepełnosprawne umysłowo do życia po zakończeniu edukacji.

baner: kurs Ukończenie kursu oligofrenopedagogiki online to idealne uzupełnienie wiedzy dla tych nauczycieli i wychowawców, którzy chcą podjąć zatrudnienie w szkołach specjalnych lub integracyjnych, a także ośrodkach szkolno-wychowawczych lub domach pomocy społecznej. Uzyskanie niezbędnych uprawnień jest również istotnym elementem wykonywania codziennych zadań dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – psychologów czy pedagogów szkolnych. Dzięki wykształconej kadrze, osoby niepełnosprawne mają szansę na samodzielne funkcjonowanie i korzystanie z możliwości, jakie daje pełnia życia społecznego.