Przewodnik po kursie tyflopedagogiki: umiejętności, które nabywasz i ludzie, którym pomagasz

693
tyflopedagogika

Zaktualizowano dnia 28 lipca 2023

Współcześnie Konstytucja gwarantuje, że każda osoba ma prawo do nauki. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mają wyrównane szanse edukacyjno-wychowawcze, co przekłada się na podnoszenie jakości ich życia i zdobycie przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jednym ze specjalistów realizujących takie działania jest tyflopedagog, o którego umiejętnościach i sposobach pracy opowiemy w dalszej części artykułu. Dodatkowo odpowiemy na pytanie dotyczące tyflopedagogiki – co to jest i jak nabyć kwalifikacje w tej dziedzinie.

Tyflopedagogika – co to jest?

Tyflopedagogika jest jednym z działów pedagogiki specjalnej, która swoje działania skupia na potrzebach osób niewidomych, słabowidzących itp. Jej głównym celem jest rehabilitacja i edukacja uczniów z niepełnosprawnościami wzroku. 

tyflopedagogika

Ponadto tyflopedagogika zajmuje się innymi potrzebami osób niewidomych i słabowidzących, wskazując sposoby:

 • wspomagania rozwoju dzieci, 
 • aktywizacji, 
 • udzielania wsparcia. 

Więcej na temat tego działu pedagogiki specjalnej pisaliśmy w naszym artykule: Co to jest tyflopedagogika?

Umiejętności tyflopedagoga potrzebne do pracy z uczniami

Tyflopedagog poza realizowaniem założeń edukacyjnych dostosowanych do możliwości uczniów, prowadzi także zajęcia rewalidacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących, które są związane ściśle z charakterem niepełnosprawności wzroku. Są to najważniejsze czynności realizowane przez niego w swojej pracy. W związku z tym powinien nabyć on odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu terapii widzenia i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

baner: tyflopedagogika

Ponadto do umiejętności tyflopedagoga potrzebnych do realizacji czynności rewalidacyjno-edukacyjnych zalicza się m.in.:

 • dostrzeżenie indywidualnych potrzeb ucznia;
 • dostosowanie metod terapeutycznych do możliwości psychofizycznych danej osoby;
 • prowadzenie terapii wzroku;
 • dopasowanie metod edukacyjno-wychowawczych;
 • usprawnianie funkcji innych zmysłów uczniów;
 • sprawne rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • prowadzenie rewalidacji indywidualnej i grupowej;
 • budowanie zaufania w relacji pedagog-uczeń.

Zdobądź umiejętności tyflopedagoga potrzebne do pracy z uczniami na “Kursie Kwalifikacyjnym z zakresu tyflopedagogiki”

Czego powinien uczyć kurs tyflopedagogiki?

Kurs tyflopedagogiki powinien zawierać materiały dydaktyczne przygotowane w taki sposób, aby uczestnicy zdobyli wiedzę pedagogiczną niezbędną do pracy z uczniami z niepełnosprawnością wzroku. W związku z tym opracowany przez naszych specjalistów “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki” umożliwia nabycie wszechstronnych umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do zdobycia zatrudnienia jako tyflopedagog.

Dlatego też program tego szkolenia  zawiera następujące tematy:

 • Pedagogika specjalna.
 • Tyflopedagogika.
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących.
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku.
 • Orientacja w przestrzeni.
 • Rehabilitacja widzenia.
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących.
 • Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
 • Brajlowskie metody porozumiewania się.
 • Warsztaty z komunikacji.

Warto dodać, że  “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki” został przygotowany zgodnie z wytycznymi MEN. Dzięki temu kursant ma pewność, że spełnia on najwyższe standardy edukacyjne. Natomiast absolwent po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje dokumentację zgodą z rozporządzeniem MEN.