Jak zostać dyrektorem szkoły? Droga do zarządzania oświatą

2584
zadania dyrektora szkoły

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Dyrektor szkoły to osoba, która musi mieć ukończony kurs z zarządzania oświatą oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. Na jej głowie spoczywa sporo obowiązków, jednak jest to praca, która jednocześnie przynosi ogrom satysfakcji. Pomocy w pełnieniu tej funkcji udziela mu wicedyrektor. Dowiedz się, co wchodzi w zakres zadań dyrektora oraz jak nim zostać.

Zadania dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Tworzy warunki do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków, sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole, zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym.

Dyrektorzy mogą pełnić również dodatkowe zadania, takie jak: współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich; wydawanie zgód na przeprowadzenie wycieczek i innych imprez po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ DYREKTOREM, ZAPISZ SIĘ NA „KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ OŚWIATĄ”!

Co robić, żeby móc pełnić obowiązki dyrektora szkoły?

Aby móc pełnić obowiązki dyrektora szkoły, należy mieć ukończony kwalifikacyjny kurs zawodowy, zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Taki kurs powinien liczyć 210 godzin i powinien kończyć się egzaminem. Oprócz tego niezbędne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, które można nabyć na drodze kursów lub studiów, a także kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dyrektor szkoły? Kompetencje dyrektora

Dyrektor powinien wyróżniać się nie tylko zdolnościami organizacyjnymi na doskonałym poziomie, ale także umiejętnościami związanymi z kierowaniem zespołem i rozwiązywaniem w nim konfliktów. To właśnie dyrektor będzie sprawował pieczę nad nauczycielami, jak również nad uczniami. Sprawdza, czy obowiązki są wykonywane w sposób należycie staranny, zatrudnia i zwalnia nauczycieli. Dba o to, by cała placówka funkcjonowała sprawnie, a w razie potrzeby część swoich obowiązków może oddelegować wicedyrektorowi, jeśli warunki w danej placówce pozwalają na utworzenie stanowiska również dla niego.

zarządzanie oświatą kurs czy studia

Komu podlega dyrektor szkoły?

Osobą sprawującą nadzór nad dyrektorem jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa. Z kolei ocenę pracy dyrektora sporządza Rada Pedagogiczna funkcjonująca w danej szkole lub Rada Szkoły. W sytuacjach podbramkowych na dyrektora szkoły można składać skargi do Kuratorium Oświaty lub Państwowej Inspekcji Pracy w zależności od charakteru problemu.

Zarządzanie oświatą – kurs czy studia?

Żeby zostać dyrektorem, można ukończyć ,,Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą” lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. W tym przypadku właściwie nie ma znaczenia, czy wybierze się kurs, czy studia ze względu na to, że celem takiego działania jest wyłącznie nabycie odpowiednich kwalifikacji, które pozwolą na zajmowanie stanowiska dyrektora. Oczywiście oprócz kursu lub studiów muszą być spełnione również pozostałe wymagania do pełnienia tej funkcji:

  • posiadanie tytułu nauczyciela kwalifikowanego lub dyplomowanego;
  • posiadanie wykształcenia wyższego i tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub innego równorzędnego;
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego i wspomnianych już kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;
  • posiadanie przynajmniej 5-letniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;
  • posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat.

Trzeba także spełniać warunki zdrowotne, a także nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Przeciwko dyrektorowi nie może toczyć się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Jeżeli dyrektorem chce zostać cudzoziemiec, musi on posiadać potwierdzoną na piśmie znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie lub ukończyć studia z zakresu filologii polskiej/być tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

zadania dyrektora szkoły

Kursy z zakresu zarządzania oświatą

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia kwalifikacji do zarządzania oświatą, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z wymogami MEiN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki są kursy online organizowane przez Centrum Doskonalenia Zawodowego za pośrednictwem platformy do zdalnego nauczania epedagog.edu.pl.

Kursy e-learningowe za proponowane przez serwis są zgodne ze wszelkimi normami. Taka forma kształcenia pozwala zaoszczędzić kursantowi czas i pieniądze na dojazdy w wybrane miejsce. Ponieważ instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych oraz ewidencji szkół i placówek oświatowych można uzyskać dofinansowania na kursy i szkolenia z Urzędu Pracy.