Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą. Jak wybrać odpowiedni kurs?

600

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://epedagog.edu.pl/kursy/89/src-BlogPED

Osoby zarządzające oświatą to najczęściej dyrektorzy szkół. Dyrektor szkoły kieruje placówką oświaty i realizuje zadania wynikające z właściwych ustaw i rozporządzeń, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły. W tym artykule scharakteryzujemy ten zawód oraz podamy najlepsze rozwiązanie aby potwierdzić swoje kompetencje zawodowe.

Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Tworzy warunki do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków, sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole, zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym.

Dyrektorzy mogą pełnić również dodatkowe zadania, takie jak: współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich; wydawanie zgód na przeprowadzenie wycieczek i innych imprez po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Jednakże aby móc pełnić obowiązki kadry zarządzającej oświatą, należy mieć ukończony kwalifikacyjny kurs zawodowy, zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Taki kurs powinien liczyć 210 godzin i powinien kończyć się egzaminem.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez epedagog.edu.pl. Kursy e-learningowe zaproponowane przez tę platformę są zgodne ze wszelkimi normami MEN i prowadzone są przez instytucję oświatową. Tego rodzaju kursy pozwalają zaoszczędzić kursantowi czas i pieniądze na dojazdy w wybrane miejsce, dodatkowo cały kurs można ukończyć w ogóle nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator do 3 dni roboczych od momentu zaliczenia kursu na platformie przyjeżdża do kursanta, aby przeprowadzić egzamin.