Instruktor praktycznej nauki zawodu i jego obowiązki

2325

Zaktualizowano dnia 23 maja 2024

Zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu organizuje pracodawca w swoim zakładzie pracy. Są one przeznaczone dla uczniów szkół branżowych, techników czy słuchaczy szkoły policealnej. Jednak żeby je prowadzić, niezbędne są specjalne uprawnienia.

Instruktor praktycznej nauki zawodu i jego obowiązki

Instruktor – podobnie jak nauczyciel – ma za zadanie kształtować umiejętności praktyczne, przewidziane w programie nauczania danego przedmiotu, jak również przygotować uczniów do pracy w zawodzie. Oprócz samego procesu nauczania, instruktor zajmuje się również planowaniem przebiegu dydaktyczno-wychowawczego – do jego obowiązków należy tworzenie warunków sprzyjających nauce oraz rozwojowi uczniów będących pod jego opieką, a także troska o ich zdrowie i kulturę zachowania. Organizuje dla nich stanowiska pracy oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do nauki, równocześnie sprawując nadzór nad ich prawidłową eksploatacją, ucząc zasad BHP.

Instruktor praktycznej nauki zawodu ściśle współpracuje z wychowawcą klasy, na bieżąco raportując postępy w nauce; prowadzi również dokumentację w zakresie osiąganych wyników i realizacji programu nauczania. Musi również dbać o swój rozwój – umiejętności i wiedza, które przekazuje, powinny być zgodne nie tylko z aktualnym programem nauczania, lecz również bieżącymi wymogami rynku pracy. Instruktor powinien więc poszerzać i aktualizować swoje kompetencje, jak również doskonalić metody nauczania.

Kompetencje instruktora praktycznej nauki zawodu

Instruktor musi posiadać wiedzę dotyczącą zawodu, którego będzie nauczać, co potwierdza odpowiedni dokument oraz staż pracy w zawodzie. Samo przekazywanie wiedzy wymaga zaś umiejętności pedagogicznych – jest niezwykle ważne, aby komunikacja z uczniem przebiegała sprawnie, a nauczanie było efektywne. Niezbędne kompetencje można uzyskać odbywając kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznych nauki zawodu, który nie tylko wyposaża słuchaczy w odpowiednie narzędzia do skutecznego nauczania, ale również nadaje uprawnienia do organizacji i prowadzenia zajęć z uczniami. 

Cechy charakteru przydatne w nauczaniu młodzieży

Instruktor praktycznej nauki zawoduOprócz niezbędnej wiedzy potwierdzonej kwalifikacjami, instruktor praktycznej nauki zawodu powinien posiadać cechy, dzięki którym proces dydaktyczno-wychowawczy pod jego kierownictwem będzie przebiegał sprawnie i prawidłowo. Można tu wyróżnić:

• komunikatywność,
• otwartość,
• pozytywne nastawienie,
• umiejętność rozwiązywania konfliktów,  utrzymania pozytywnych relacji,
• cierpliwość.

Dodatkowo, mogą to być cechy pożądane przez pracodawcę, a przydatne w wykonywaniu konkretnego zawodu. Takie cechy instruktor powinien też rozwijać u swoich podopiecznych.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Podczas kursu uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania – są to elementy niezbędne do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Takie szkolenie powinno trwać co najmniej 48 godzin zajęć teoretycznych.

Kurs Pedagogiczny dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu

Kurs online – na czym polega?

Bardzo przyjemną formą nauki jest kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli online – program nauczania oraz treści merytoryczne nie różnią się od tych, które są przekazywane stacjonarnie; kursant za to zyskuje czas, który zaoszczędzi na dojazdy, a także pieniądze – nie musi ich przeznaczać na transport i inne wydatki powstałe podczas nauki stacjonarnej. Dodatkową korzyścią jest przyswajanie materiału we własnym tempie oraz wybranym przez siebie miejscu. Dzięki kursom internetowym można podwyższać swoje kwalifikacje, nie rezygnując z dotychczasowych zajęć lub innych zobowiązań.

Możliwości zatrudnienia dla instruktorów

W związku z deficytem specjalistów – szczególnie w obszarze usługowym – znacznie wzrosło zapotrzebowanie na nauczycieli i instruktorów zawodu. Osoby, które posiadają niezbędną wiedzę i kwalifikacje są więc bardzo poszukiwane. Specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach, jak:

  • zakłady usługowe,
  • restauracje, hotele,
  • placówki handlowe,
  • zakłady produkcyjne,
  • placówki służby zdrowie,
  • jednostki administracji publicznej.