Czym jest rewalidacja indywidualna?

2609

Rewalidacja to proces, który ma na celu wykorzystać w jak największym stopniu potencjał i możliwości osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby przystosować je do życia społecznego. Kto kieruje tym procesem i w jaki sposób się on odbywa?

Rewalidacja indywidualna – na czym polega?

Dzieci, które posiadają różnego rodzaju niepełnosprawności, po otrzymaniu odpowiedniego orzeczenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej zostają włączone w proces rewalidacji, który ma za zadanie wspierać je w optymalnym rozwoju. Działaniom rewalidacyjnym poddawane są dzieci z niepełnosprawnością słuchu, wzroku bądź ruchową; odpowiednie działania są też kierowane do dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

Z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie zajęcia rewalidacyjne prowadzi oligofrenopedagog – pedagog posiadający wykształcenie ukierunkowane na pracę z osobami ze stwierdzonym upośledzeniem umysłowym. Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, czyli oligofrenopedagogika, jest jednym z działów pedagogiki specjalnej, zajmującym się nauczaniem dzieci i młodzieży z oligofrenią – czyli z wrodzoną lub istniejącą od wczesnych lat dziecięcych obniżoną zdolnością do rozwoju intelektualnego. Obejmuje proces nie tylko edukacji szkolnej, ale również różnego rodzaju zajęcia rewalidacyjne, mające na celu jak najlepsze przystosowanie osób niepełnosprawnych do samodzielności i życia w społeczeństwie. Zapewnia optymalny rozwój, a w miarę możliwości przygotowuje do podjęcia pracy zarobkowej, co również jest jednym z elementów usamodzielniania.

Oligofrenopedagog podczas pracy

W przypadku dziecka niepełnosprawnego intelektualnie proces edukacji wymaga specjalnych środków oddziaływania. Potrzebna jest pomoc korekcyjna, kompensacyjna i usprawniająca, realizowana w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej. Jest to podstawowa forma specjalistycznej pomocy dla dzieci, które mają trudności w opanowaniu materiału nauczania oraz w nawiązywaniu kontaktów społecznych z powodu różnych wad i zaburzeń. Rodzaj zajęć jest dobierany indywidualnie dla każdego ucznia – w zależności od jego potrzeb i możliwości. 

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych

Działania pedagogiczne w zakresie rewalidacji dla dzieci z upośledzeniem umysłowym to zajęcia terapeutyczno-wychowawcze, które wspierają w edukacji, umożliwiając jak najpełniejszy rozwój, samodzielność i przystosowanie do życia w społeczeństwie. W zależności od potrzeb, można wyróżnić zajęcia, które pomagają rozwijać:

  • sprawność umysłową,
  • spostrzegawczość i uwagę,
  • samodzielność i wytrwałość,
  • pamięć i wyobraźnię,
  • rozumowanie i wnioskowanie,
  • nabywanie wiadomości i umiejętności – w tym społecznych,
  • komunikację – werbalną, pozawerbalną (alternatywną).

Zajęcia te mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji oraz aktywizację dzieci do pokonywania trudności. Rozwijają mocne strony, budzą wiarę we własne możliwości, pomagają przezwyciężać lęk – dzięki działaniom motywującym, zachęca się ucznia do dalszej pracy. 

Oligofrenopedagogika i jej zadania

Oligofrenopedagog prowadzi z dziećmi zajęcia z nauki pisania i czytania, ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej oraz usprawniające manualnie, percepcji wzrokowej, przestrzennej i słuchowej. Pedagog specjalny jest przygotowany do pracy z osobami niepełnosprawnymi i wie, jakich metod użyć, aby jak najkorzystniej oddziaływały na jego podopiecznych. 

Wcześnie podjęte i konsekwentnie realizowane działania rewalidacyjne dają szansę pełniejszego rozwoju, nabycia możliwych dla siebie form realizowania się, a w konsekwencji –  aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Osoby, które pragną rozwijać swoje kompetencje w tym kierunku i wspierać rozwój osób niepełnosprawnych umysłowo, mogą podjąć kurs oligofrenopedagogiki, który wyposaży słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu metodyki nauczania i wychowania upośledzonych w stopniu zarówno lekkim, jak i głębokim, a także z rewalidacji indywidualnej. 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Takie zajęcia można odbywać również przez internet – oligofrenopedagogika online to obecnie bardzo popularny kierunek – wszystkie materiały niezbędne do nauki są zebrane w jednym miejscu, z wygodnym dostępem z każdego miejsca i o dowolnej porze. Kurs oligofrenopedagogiki online może znacznie ułatwić proces nauki, wyrzucając z niego czas i koszty przeznaczone na dojazdy, oraz indywidualnie dopasowując swój plan zajęć. Dzięki temu, przyszły oligofrenopedagog może rzetelnie przygotować się do pracy ze swoimi podopiecznymi.