Czy nauczyciel praktycznej nauki zawodu może zajmować się kształceniem specjalnym?

898
nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Kształceniem specjalnym określa się proces nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, a także jego możliwości psychofizycznych. Wiąże się on nie tylko ze sposobem prowadzenia zajęć dydaktycznych, ponieważ odnosi się także do opieki, terapii i wychowania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W dalszej części artykułu omówimy kilka kwestii związanych z kształceniem specjalnym w kontekście nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Kto zajmuje się kształceniem specjalnym i kogo ono dotyczy?

kształcenie specjalneOsobą zajmującą się kształceniem specjalnym jest pedagog specjalny. Dba o to, aby zajęcia umożliwiały usprawnianie zaburzonych funkcji oraz były prowadzone stosownie do potrzeb dziecka i w dostępnym dla nich zakresie. W związku z tym rewalidacja i resocjalizacja stanowią istotny element kształcenia specjalnego.

Prawo oświatowe nie podaje konkretnych rodzajów niepełnosprawności u dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. Wskazuje na fakt, że podlegają mu uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wśród nich wymienia się ogólnie osoby z niepełnosprawnością, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Czy tylko pedagog specjalny pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Współcześnie nie stosuje się modelu edukacyjnego izolującego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub z innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od uczniów niemających orzeczenia. W związku z tym rozszerzyła się ilość miejsc, w której powinien zostać zatrudniony pedagog specjalny.

Praca w ośrodku terapeutycznym nie stanowi aktualnie jedynego miejsca, w którym wymaga się od kadry wiedzy na temat metod nauczania ucznia z niepełnosprawnością.

Prawo oświatowe przywiduje, że kształcenie specjalne może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w: przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, oddziałach przedszkolnych, integracyjnych lub specjalnych, a także innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach. Dlatego też nie tylko pedagog specjalny pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu wobec kształcenia specjalnego

Chociaż nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzi najczęściej zajęcia w szkole zawodowej lub technikum, nie zwalnia go to z przygotowania do nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

baner: Kurs Kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej dla Nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pracujących z młodzieżą niepełnosprawną

Wiedza z zakresu kształcenia specjalnego umożliwi mu odpowiednio uwzględnić potrzeby uczestnika zajęć, a także wykorzystywać indywidualny potencjał niezależnie od stwierdzonego rodzaju niepełnosprawności u dzieci i młodzieży. Ponadto nauczyciel będzie realizował założenia edukacji włączającej, która ma na celu budowania społeczeństwa akceptującego różnorodność.

Kurs kształcenia specjalnego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs przygotowujący nauczyciela do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, ale i każdą osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwia wyposażenie go w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej.

W przypadku Kursu kwalifikacyjnego w zakresie pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pracujących z młodzieżą niepełnosprawną oferowanego przez naszą placówkę program zawiera następujące tematy:

  1. Pedagogika specjalna.
  2. Oligofrenopedagogika.
  3. Podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji.
  4. Ortodydaktyka szkoły zawodowej.
  5. Trening umiejętności interpersonalnych.

Warto dodać, że absolwent kursu otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.