Czego nie może robić nauczyciel wspomagający w przedszkolu?

3633
nauczyciel wspomagający w przedszkolu

Zaktualizowano dnia 16 maja 2023

Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stanowi ważny element funkcjonowania oświaty. Umożliwia on zwiększanie poziomu osiągnięć dzieci z niepełnosprawnościami, a także wyrównywanie ich szans edukacyjno-wychowawczych. W związku z tym na stanowisku nauczyciela wspomagającego praca ma charakter zintegrowanych działań, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu. Poruszymy także temat kształcenia online na kursie oligofrenopedagogiki.

Jaką funkcję spełnia nauczyciel wspomagający w przedszkolu?

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu zajmuje się współorganizowaniem kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że pracownik ten wspiera przedszkolaków, którzy nie są w stanie sprostać założeniom edukacyjno-wychowawczym dostosowanym do ich wieku. Nauczyciel wspomagający musi mieć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy z uczniami o specjalnych potrzebach kształcenia, a także realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu dziecka.

Nauczyciel wspomagający – zadania pracownika

kursy pedagogiczne onlineW pracy nauczyciela wspomagającego zadania, jakie są mu powierzone, zależne są od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, a także jego możliwości psychofizycznych. Osoby na tym stanowisku najczęściej uczestniczą w zajęciach ucznia  i pomagają mu w realizacji programu. Nauczyciel wspomagający w przedszkolu lub szkole zobowiązany jest do współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami lub wychowawcami grup wychowawczych. Jego zintegrowane działania polegają na przekazywaniu informacji na temat dziecka lub tworzeniu opinii potrzebnej w opracowaniu oceny ucznia.

Zdarza się tak, że na stanowisku nauczyciela wspomagającego praca związana jest także z udzielaniem pomocy innym członkom kadry i prowadzeniem wspólnie zajęć. Należy podkreślić, że w takiej sytuacji muszą być oni razem obecni podczas lekcji, ponieważ nauczyciel wspomagający nie może jednocześnie prowadzić zajęć oraz wspomagać ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kursy pedagogiczne online – jak realizowany jest program? 

Celem kursów pedagogicznych online jest umożliwienie kursantowi realizowania programu w ciekawszej niż tradycyjnie formie. Wynika to z tego, że materiały dydaktyczne mogą być opracowane w postaci wykładów wideo, prezentacji lub plików PDF. Ponadto szkolenia zdalne to szansa na elastyczne gospodarowanie czasem nauki, ponieważ uczestnik może dostosować tempo kształcenia do własnych potrzeb i dyspozycyjności. Warunkiem uczestniczenia w kursach pedagogicznych online jest dostęp do komputera, laptopa, telefonu z dostępem do internetu. Urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

Oligofrenopedagogika – kurs pedagogiczny

Nauczyciel, który chce pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powinien zgłębić wiedzę z działu nauki, jakim jest oligofrenopedagogika. Kurs pedagogiczny z zakresu tej dziedziny umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, a także przygotować ich do życia po zakończeniu edukacji

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Wyżej wymienione założenia spełnia Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, którego program uwzględnia tematy, takie jak: pedagogika specjalna; oligofrenopedagogika; podstawy psychologicznych rewalidacji; metodyka nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a także rewalidacja indywidualna. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.