Zajęcia, które zawsze sprawdzają się podczas terapii pedagogicznej

1274
terapeuta pedagogiczny

Zaktualizowano dnia 20 października 2022

Organizowanie zajęć o charakterze terapeutycznym jest możliwością wpływającą na wyrównanie szans dzieci i młodzieży z pewnymi problemami. Dlatego też osoby, które zajmują się taką formą pomocy, powinny być odpowiednio wykształcone, o czym będziemy pisać w dalszej części artykułu. 

Terapeuta pedagogiczny – kwalifikacje i zadania zawodowe

Terapeuta pedagogiczny prowadzi terapię, która jest formą pomocy uczniom zagrożonym zaburzeniami rozwojowymi, a także dzieciom, które wykazują specyficzne trudnościami w uczeniu się. Wśród nich wymienia się: dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię.

Przeprowadzane podczas terapii pedagogicznej ćwiczenia mają charakter terapeutyczny, a ich celem jest zminimalizowanie problemów uczniów w zakresie wiedzy, umiejętności czy zachowań. W związku z tym muszą odbywać się z nauczycielem, który posiada przygotowanie pedagogiczne oraz dodatkowo przeszkolenie w zakresie terapii pedagogicznej. 

baner: terapia pedagogiczna kurs kwalifikacyjny online

Aby zajęcia przynosiły efekty, należy zadbać o to, aby dziecko dobrze czuło się w towarzystwie specjalisty. Oznacza to, że powinno zbudować z uczniem przyjacielską relację, opartą na zaufaniu.

Ćwiczenia w terapii pedagogicznej

Podczas terapii pedagogicznej ćwiczenia muszą być dobrane adekwatnie do problemów uczniów stwierdzonych w procesie diagnozy. Nie ma jednego idealnego rozwiązania, które mogłoby być dopasowane do wszystkich uczestników. Terapeuta pedagogiczny powinien każdy przypadek traktować indywidualnie i dobierać metody pracy z dzieckiem zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

Co więcej, podczas zajęć z dzieckiem sprawdzają się zasady systematycznej pracy i powolnego stopniowania trudności. Warto, aby terapeuta pedagogiczny podszedł do terapii w sposób holistyczny. W związku z tym powinno się ćwiczyć nie tylko najbardziej zaburzone funkcje, ale także te niezaburzone. Ma to na celu tworzenie właściwych mechanizmów kompensacyjnych.

Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny online

Istnieje możliwość wykonania w zakresie terapii pedagogicznej kursu kwalifikacyjnego online. Współczesny rynek edukacyjny daje możliwość podjęcia kształcenia zdalnego w sposób nowoczesny, dostosowując czas nauki do swoich potrzeb. Takie rozwiązanie oferuje Centrum Doskonalenia Zawodowego, którego specjaliści opracowali Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej online.

terapia pedagogicznaZajęcia prowadzone są za pomocą platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne przygotowane tak, by uczestnik zdobył wiedzę niezbędną do podjęcia pracy jako terapeuta pedagogiczny. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Warto podkreślić, że szkolenie to przeznaczone jest dla: nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Kurs terapii pedagogicznej – tematy zajęć

Centrum Doskonalenia Zawodowego zadbało o to, by podczas kursu terapii pedagogicznej tematy zajęć odpowiadały wytycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tak opracowany program szkolenia umożliwia nabycie przez słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

W związku z tym Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej omawia wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz klinicznej. Ponadto zapoznaje kursanta z metodyką nauczania początkowego, a także metod prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i trudności w nauce. Dodatkowo na kursie terapii pedagogicznej tematy zajęć dotyczą elementów logopedii i fonetyki oraz organizowania procesu diagnostyczno-terapeutycznego.