Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako element terapii pedagogicznej

3232
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na terapii pedagogicznej

Zaktualizowano dnia 19 października 2022

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne są jednym z elementów terapii pedagogicznej. Ich zadaniem jest pomoc dziecku w przezwyciężeniu problemów powodujących trudności w szkole – zarówno w zakresie opanowania umiejętności niezbędnych w procesie nauczania, jak i tych społecznych.

Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci, które wymagają specjalnych potrzeb kształcenia – potrzeby te mogą wynikać z zaburzeń rozwojowych bądź z niedostatecznego opanowania umiejętności, które są niezbędne do nauki. Zajęcia z terapeutą mają na celu skorygowanie nieprawidłowości i wskazanie metod, które pomogą przezwyciężać trudności, co pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie w szkolnej społeczności.

Podczas terapii prowadzone są m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które prowadzą do usunięcia przyczyn powodujących problemy z nauką. Różnego rodzaju aburzenia psychoruchowe mogą skutkować niepowodzeniami w szkole, co znacznie utrudnia prawidłowy rozwój; z tego powodu warto rozważyć uczestnictwo dziecka w takich zajęciach – sprzyjają one aktywizacji funkcji osobowościowych i intelektualnych, kształtują motywację, wiarę w siebie i pomagają w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Terapia pedagogiczna a zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wchodzą w skład specjalistycznych metod terapeutycznych, razem z zajęciami logopedycznymi, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne czy innymi o charakterze terapeutycznym. Są nieodłączną częścią terapii pedagogicznej, natomiast zadania i treści poruszane podczas spotkań dobierane są indywidualnie, w zależności od potrzeb dziecka.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla kogo będą dobre?

Zajęcia z terapeutą kierowane są do dzieci, które posiadają trudności w nauce i przystosowaniu do szkolnych realiów. Można tutaj wyodrębnić trzy grupy:

 • dzieci z zaburzeniami rozwojowymi:
  mające deficyty w zakresie słuchu czy widzenia, niepełnosprawne ruchowo, z chorobami przewlekłymi czy niedostosowane społecznie; również dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • dzieci z odchyleniami rozwojowymi:
  z inteligencją niższą niż przeciętna,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:
  z dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią.

Oczywiście, w zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie dzieci borykające się z trudnościami szkolnymi i wymagające indywidualnego podejścia, wsparcia czy pomocy. Dzieci mało samodzielne, mające problemy z koncentracją, z brakiem pewności siebie również skorzystają z takiej terapii. 

Jak wyglądają zajęcia terapeutyczne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są w przedszkolu, szkole lub placówce, do której uczęszcza dziecko, i trwają około godziny na sesję. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny, podczas ich trwania wykorzystywane są metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych oraz korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Specjaliści pomagają również w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności: naukę czytania, pisania czy liczenia. Przykładowe ćwiczenia, które mogą być wykorzystywane w terapii pedagogicznej to:

Terapia pedagogiczna

• na poprawę koncentracji,
• na poprawę pamięci i logicznego myślenia,
• rozwijające pozytywne podejście do nauki,
  motywację  i wiarę w siebie i swoje możliwości,
• doskonalące sprawność ruchową,
• poprawiające funkcję wzrokową i orientacji
  przestrzennej,
• usprawniające funkcję słuchową,
• doskonalące sprawność manualną,
• kształtujące umiejętności porównywania,
  segregowania i samokontroli,
• poprawiające umiejętności czytania,
• usprawniające integracji percepcyjno-motorycznej,
• doskonalące umiejętności pisania,
• poprawiające umiejętności liczenia.

Odpowiednio dobrane zadania i zabawy sprawią, że dziecko będzie bardziej samodzielne i umocni wiarę we własne siły – przezwyciężając trudności związane z nauką przestanie się martwić tą sferą, co ułatwi również kontakty z rówieśnikami. 

Kto może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Są to pedagodzy posiadający odpowiednie uprawnienia, z wiedzą i umiejętnościami do przeprowadzania zajęć terapeutycznych – w tym również diagnozy.

Kwalifikacje potrzebne do zajmowania stanowiska nauczyciela-terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych posiada osoba, która ukończyła:

 • studia w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

lub

 • studia na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, oraz studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważnym elementem terapii pedagogicznej, dlatego też podczas nauki przyszli specjaliści-terapeuci poświęcają dużo czasu na zgłębianie odpowiedniego doboru i metodyki takich zajęć. Muszą one być prowadzone zgodnie z zasadami terapii pedagogicznej, dobierane indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka.

Cały proces terapeutyczny musi być odpowiednio udokumentowany – obecności dziecka na zajęciach, zadania, jakie realizuje i jego postępy – wszystko to pomaga zarówno terapeucie w planowaniu zajęć, stanowi również jeden z elementów dokumentacji przydatnej w toku dalszego kształcenia dziecka.