Rodzaje przedmiotów na kursie pedagogicznym

926
pedagog

Przez przygotowanie pedagogiczne – według rozporządzenia MEN – należy rozumieć nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, które potrzebne są do podjęcia pracy jako nauczyciel. Kształcenie w tym kierunku przygotowuje osobę na tym stanowisku do prawidłowego wykonywania obowiązków dydaktyczno-wychowawczych. W tym celu nauczyciel zobowiązany jest wziąć udział np. w kursie kwalifikacyjnym: przygotowanie pedagogiczne lub iść na studia podyplomowych.

Kurs pedagogiczny – dla kogo jest przeznaczony?

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy chcą prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkołach lub innych placówkach systemu oświaty, ale nie mają zdobytego przygotowania pedagogicznego. Ponadto udział w nim mogą wziąć pracownicy oświatowi lub prowadzący szkolenia z ratownictwa wodnego, a także inne osoby wskazane przez przepisy, które muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

baner: kurs

Warto podkreślić, że aby wziąć udział w szkoleniu, należy potwierdzić ww. wymagania poprzez wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Czego można nauczyć się na kursie pedagogicznym dla nauczycieli?

Na rynku istnieje wiele kursów pedagogicznych, dlatego też treści przyswajane podczas takiego szkolenia różnią się od siebie w zależności od placówki, która go prowadzi. Program Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli opracowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego składa się z następujących tematów:

  • pedagogika ogólna,
  • psychologia ogólna,
  • dydaktyka ogólna,
  • teoria wychowania,
  • diagnostyka i badania pedagogiczne.

Omówienie tematyki kursu

W części poświęconej pedagogice ogólnej kursant poznaje subdyscypliny pedagogiki, metodykę pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem i nauczania przedmiotów, a także podstawy pedeutologii. Natomiast na temat socjologii i pedagogiki społecznej uczestnik uczy się o znaczeniu rodziny, grup rówieśniczych i środowisk lokalnych w rozwoju jednostki oraz kwestiach dotyczących marginalizacji i wykluczenia.nauczyciel

Uzupełnieniem tej wiedzy jest kolejny moduł dotyczący psychologii ogólnej, dzięki któremu uczestnik szkolenia może zapoznać się z teorią i etapami rozwoju człowieka na poszczególnych etapach życia oraz funkcjonowaniem umysł w ujęciu psychologicznym.

Kolejne moduły poświęcone są dydaktyce ogólnej i teorii wychowania. Kursant poznaje dydaktykę jako subdyscyplinę pedagogiczną oraz szkołę jako instytucję wspomagającą rozwój jednostki i społeczeństwa. Dodatkowo przedstawiane są mu różnice między kształceniem, uczeniem a nauczaniem, a także informacje dotyczące tego, jak zmieniło się wychowanie na przestrzeni lat.

Następnie uczestnik może zapoznać się z historią wychowania od starożytności po współczesność oraz etyką i filozoficznymi koncepcjami człowieka w perspektywie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Podczas kursu pedagogicznego dla nauczycieli można zapoznać się także z różnym typem badań i diagnostyki pedagogicznej oraz praktycznym opracowaniem procedury diagnostycznej.

Czy warto brać udział w kursie pedagogicznym dla nauczycieli online?

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli online został opracowany w taki sposób, by kursant zdobył uprawnienia zgodne z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz pełną wiedzę pedagogiczną niezbędną do podjęcia pracy w szkole. 

Taka forma nauki umożliwia połączenie kształcenia z innymi obowiązkami, a także przyswajanie wiedzy we własnym tempie bez presji czasu. Co więcej, nasi specjaliści opracowali platformę e-learningową tak, by proces nauki odbywał się w sposób intuicyjny. 

Kurs pedagogiczny online nie odbiega jakością od innego rodzaju szkoleń, a dokument wystawiany po jego zakończeniu jest honorowany w taki sam sposób, jak po kursie stacjonarnym.