Czy każdy nauczyciel posiada te same uprawnienia pedagogiczne?

688
okładka: uprawnienia pedagogiczne

Zaktualizowano dnia 8 lutego 2023

Uprawnienia oznaczają prawo nadane lub przysługujące do wykonywania pewnych czynności. W przypadku nauczyciela chodzi o możliwość realizowania określonych w prawie obowiązków zawodowych. Jeszcze inne zadania przeznaczone są także dla asystenta nauczyciela przedszkola. Praca jego wiąże się dodatkowo z wykonywaniem czynności higieniczno-sanitarnych.

Nauczyciel, czyli kto?

Nauczyciel to osoba, której zadaniem zawodowym jest realizacja czynności: dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w zależności od wieku powierzonych mu dzieci. W taki sposób określa się także wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy wymienieni są w Karcie Nauczyciela. 

Wśród nich wymienia się osoby zatrudnione w:

  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli;
  • okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

baner: kurs pedagogiczny

Odnosząc się do przytoczonej powyżej definicji, uprawienia nauczyciela oznaczają możliwość wykonywania zawodu. Z kolei zakres czynności, jakie wykonywane są na tym stanowisku, różnią się od siebie w zależności od specjalizacji. 

Asystent nauczyciela przedszkola – praca dla każdego?

Praca asystenta nauczyciela przedszkola, określanego także jako pomoc w przedszkolu, nie jest dla każdego. Osoba aplikująca na to stanowisko, poza odpowiednimi kompetencjami, musi spełniać określone warunki dotyczące niekaralności. Nie może być osobą uznaną przez sąd za winną popełnienia przestępstwa. Należy to poświadczyć dokumentem z Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto pracy z dziećmi nie może wykonywać osoba ubezwłasnowolniona albo przeciwko której toczy postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Pedagog a pomoc w przedszkolu – wymagania dotyczące kształcenia

uprawnienia pedagogiczneZarówno od nauczyciela, jak i pomocy w przedszkolu wymagania dotyczące kształcenia zostały określone w klasyfikacji zawodów i specjalności. Uprawnienia do podjęcia pracy jako pedagog w przedszkolach ma absolwent studiów pedagogicznych w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, który posiada dodatkowo przygotowanie pedagogiczne.

Zatrudnienie takie może zdobyć także osoba po innych studiach, o ile dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć. Również obowiązana jest zdobyć przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku pomocy w przedszkolu pożądane jest wykształcenie pedagogiczne. Asystent nauczyciela powinien mieć umiejętności potrzebne do sprawowania opieki nad dziećmi zgodnie z zasadami BHP. W związku z wysoką odpowiedzialnością pracy z przedszkolakami zaleca się ukończenie Kursu Kwalifikacyjnego asystenta nauczyciela przedszkola.

Asystent nauczyciela przedszkola – kurs online

Kursy online są nowoczesną formą zdobywania umiejętności niezbędnych do pracy w wymarzonym zawodzie w szybszy i bardziej dostępny sposób. Forma nauki zdalnej umożliwia przyswojenie wiedzy w czasie zgodnym z własnymi możliwościami i dyspozycyjnością. Jest to bardzo pomocne w zdobyciu uprawnień pedagogicznych.

Centrum Doskonalenia Zawodowego oferuje Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola, którego celem jest wyposażenie uczestnika w kompetencje niezbędne do wykonywania czynności opiekuńczo-wychowawczych. Warto dodać, że szkolenie to przeznaczone jest dla: absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia.

Przyszły asystent nauczyciela przedszkola kurs online może znaleźć naszej stronie w zakładce „Aktualne kursy”. Absolwent tego szkolenia otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie szkolenia potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.