Metody surdopedagogiczne: język migowy, fonogesty i daktylografia

1054
surdopedagogika

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Komunikowanie się stanowi jedną z potrzeb społecznych człowieka, pozwalających na m.in. przekazywanie informacji, czy też podtrzymanie relacji. W związku z tym przez lata specjaliści opracowali różnorodne metody kształtowania mowy wykorzystywane u osób z zaburzeniami słuchu. Więcej na ten temat opiszemy w dalszej części artykułu, a także poruszymy temat pracy surdopedagoga.

Surdopedagogika a inne działy pedagogiki specjalnej

Pedagogika to nauka o wychowaniu i edukacji, a jej działy zajmują się różnymi aspektami pracy z uczniami w zależności od ich potrzeb i specyfiki. W przypadku pedagogiki specjalnej dotyczy ona rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami lub wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne. Praca z uczniami  z dysfunkcjami wymaga dodatkowych umiejętności prowadzenia specjalistycznych zajęć.

Wymienia się następujące działy pedagogiki specjalnej:

 • surdopedagogika – nauczanie osób niesłyszących i słabosłyszących;
 • tyflopedagogika – nauczanie osób niewidomych i niedowidzących;
 • oligofrenopedagogika – nauczanie osób z niepełnosprawnością umysłową;
 • pedagogika lecznicza/terapeutyczna – nauczanie  osób przewlekle chorych;
 • pedagogika resocjalizacyjna – nauczanie osób nieprzystosowanych społecznie;
 • pedagogika geriatryczna – nauczanie osób w podeszłym wieku.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

W dalszej części tekstu skupimy się na pracy surdopedagoga odpowiedzialnego za nauczanie uczniów niesłyszących i słabosłyszących. Natomiast więcej na temat surdopedagogiki jako działu pedagogiki omawialiśmy w artykule: Co to jest surdopedagogika?

Zaburzenia słuchu a metod kształtowania mowy

surdopedagogW kwestiach kształtowania mowy u osób niesłyszących lub z zaburzeniami słuchu aktualnie najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest wykorzystywanie mowy wraz z różnymi kodami manualnymi. Poniżej przytoczymy kilka metod, które odpowiadają temu założeniu.

Język migowy (metoda oralno­‍‑migowa) – jest to podstawowy środek komunikowania się osób z zaburzeniami słuchu lub niesłyszącymi. W metodzie tej wykorzystuje się język migany wraz z mówionym. Zatem polega ona na przedstawieniu znaków migowych o tej samej treści, co wypowiadane słowa lub na które wskazuje sama artykulacja.

Fonogesty (metoda oralno­‍‑fonogestowa) – jej celem jest ułatwienie odczytywania mowy z ust. Wykorzystuje się do tego specjalnie opracowany układy dłoni i palców poprzez umieszczanie ich w konkretnych miejscach na twarzy w trakcie mówienia. Nie jest to metoda tożsama z językiem migowym.

Daktylografia (metoda oralno­‍‑daktylograficzna) – określa się ją także jako pisanie palcami. Najczęściej stosowana jest ona do przekazywania nazw własnych, imienia i nazwiska, a także innych nazw nieposiadających odpowiedników w znakach ideograficznych.

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki” i poznaj manualne sposoby usprawniania języka 

Umiejętności potrzebne w pracy surdopedagoga 

Wiedza i umiejętności z dziedziny, jaką jest sudopedagogika, stanowi podstawę do tego, aby znaleźć zatrudnienie jako surdopedagog. Osoba na tym stanowisku musi znać odpowiednie metody i narzędzi pracy z uczniami z zaburzeniami słuchu lub niesłyszącym, co pomaga w ich rehabilitacji i rewalidacji.

Nasza placówka oświatowa oferuje “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki”, którego program zakłada zdobycie kompetencji w zakresie: 

 • pedagogiki specjalnej;
 • surdopedagogiki;
 • audiologii pedagogicznej oraz urządzeń technicznych w rehabilitacji słuchu i mowy; 
 • surdologopedii; 
 • rewalidacji indywidualnej; 
 • psychologii głuchych;
 • manualnych sposobów usprawniania języka;
 • metodyki nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu.

Warto dodać, że kurs został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, dlatego absolwent po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzyma dokumentację zgodą z rozporządzeniem MEN.