Kwalifikacje oligofrenopedagoga w pracy z uczniem niepełnosprawnym w stopniu lekkim

3820
uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Zaktualizowano dnia 28 marca 2023

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także współpraca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu wymaga od specjalisty odpowiedniego przygotowania. W związku z tym kształcenie podjęte, np. na kursie oligofrenopedagogiki, powinno obejmować wszechstronną wiedzę pedagogiczną. Dodatkowo warto sprawdzić, czy oligofrenopedagog może pracować z dzieckiem autystycznym i w jakich przypadkach.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – co to znaczy?

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim to określenie dziecka, które wykazuje ograniczenia w sprawności organizmu, co wpływa na funkcjonowanie intelektualne. Powoduje to obniżenie możliwości realizowania tych samych zadań, co rówieśnicy z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Jeśli chodzi o nazewnictwo, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – to określenie, które wskazuje na poziom tej niepełnosprawności spośród: lekkiej, umiarkowanej  znacznej. 

Dziecko autystyczne a uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

kurs oligofrenopedagogikaOkreślenie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym czy znacznym nie jest tożsame z tym, że ma się do czynienia z dzieckiem autystycznym. U osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu diagnozuje się nieprawidłowości neurorozwojowe. Najczęściej przejawiają się one w postaci deficytów w interakcji społecznej i komunikacji. 

Możliwe jest występowanie zarówno niepełnosprawności intelektualnej, jak i zaburzeń ze spektrum autyzmu, jednak w takim przypadku mówi się o niepełnosprawności sprzężonej. Określenie to stosuje się, gdy u osoby zdiagnozowano minimum dwa rodzaje niepełnosprawności wywołanej jednym czynnikiem.

Czy oligofrenopedagog może pracować z dzieckiem autystycznym? 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to główne zadania oligofrenopedagoga. Jest on pedagogiem specjalnym, który zajmuje się udzielaniem wsparcia podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oznacza to, że pomaga uczniowi w wykonywaniu powierzonych mu zadań i różnych aktywnościach.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera

Dlatego też oligofrenopedagodzy często pełnią funkcję nauczyciela wspomagającego. Wtedy to przydzielony jest on uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W związku z tym oligofrenopedagog może pracować z dzieckiem autystycznym, uczniem z niepełnosprawnością intelektualną lub innymi zaburzeniami umożliwiającymi samodzielne wykonywanie zadań.

Czy kurs oligofrenopedagogika przygotuje do pracy z dzieckiem autystycznym?

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną różni się od pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Tak jak było określone powyżej, nie są to deficyty tożsame, a każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Aby nauczyć się współpracować z dzieckiem w każdym omawianym przypadku, należy udać się na kurs oligofrenopedagogiki uczący także pracy z uczniem autystycznym.

W związku z tym Centrum Doskonalenia Zawodowego przygotowało szkolenie zintegrowane dla pedagogów specjalnych, jakim jest Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera. Umożliwia on zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.