Jak nauczać teorii o zawodzie?

575
Teoretyczne nauczanie zawodu

Przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie to nie tylko nauka umiejętności praktycznych. Równie ważną rolę w procesie nauki pełni teoria, dzięki której proces praktyki będzie łatwiejszy i bardziej zrozumiały; przygotowuje ona również w odpowiedni sposób na wyzwania związane z danym zawodem i rynkiem pracy.

Kto może nauczać teorii zawodu?

Postępujący rozwój gospodarczy oraz – co za tym idzie, zwiększony popyt na wykwalifikowanych pracowników w różnorodnych sektorach, zwiększa równocześnie zapotrzebowanie na nauczycieli zawodu. W związku z tym, wiele osób może zadawać sobie pytanie, jak zostać nauczycielem przedmiotów zawodowych. Czy mogą nimi być wyłącznie zawodowi pedagodzy? 

Otóż, nauczyciele przedmiotów zawodowych to przede wszystkim osoby, które posiadają wiedzę związaną z przedmiotem nauczania. Ukończone studia kierunkowe z różnorodnych dziedzin, jak chociażby informatyka, to idealna baza do przekazywania wiedzy dalej, kształcąc specjalistów w swojej dziedzinie. Mogą więc nimi zostać osoby, które posiadają:

  • ukończone studia I lub II stopnia bądź jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, lub
  • ukończone studia I lub II stopnia bądź jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, lub
  • ukończone studia I lub II stopnia bądź jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot, oraz studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć 

Jednak aby zostać nauczycielem, niezbędne są również odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne.

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych – wymagania

Oprócz niezbędnej wiedzy branżowej, nauczyciel przedmiotów zawodowych musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. Jest to niezbędny element, bez którego nauczanie w szkołach nie jest możliwe – zarówno ze względów formalnych, jak i jakościowych. Przygotowanie pedagogiczne to wiedza i umiejętności związane stricte z procesem nauczania i przekazywaniem wiedzy. Przyszły pedagog musi skutecznie przekazywać wiadomości, mieć odpowiednie podejście do uczniów i znać metody, które pomogą mu odpowiednio przygotować i przeprowadzać zajęcia. Jeżeli w toku studiów przyszli nauczyciele nie realizowali bloku z przygotowania pedagogicznego, mogą go odbyć teraz – realizując kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Co obejmuje kurs?

Ukończenie kursu pedagogicznego na celu zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i pełnej wiedzy pedagogicznej (z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej) niezbędnej do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych. Program zajęć porusza takie tematy, jak:

Teoretyczna nauka zawodu• pedagogika ogólna,
• psychologia ogólna,
• dydaktyka ogólna,
• teoria wychowania,
• diagnostyka i badania pedagogiczne,
• socjologia i pedagogika społeczna.

W toku nauczania kursanci zdobywają wiedzę i narzędzia niezbędne do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dobierania odpowiedniej metodyki nauczania. Wiadomości uzyskane na kursie wraz z wiedzą zawodową to połączenie tworzące profesjonalnego nauczyciela.

Uprawnienia do nauczania – jak długo są ważne?

Kwalifikacje uzyskane podczas kursu nadawane są dożywotnio – nie ma więc potrzeby ich odnawiania. Ważne jednak jest to, aby ilość godzin zawarta w szkoleniu odpowiadała aktualnym wymogom Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych jest to odpowiednio: 270 godzin teorii oraz 150 godzin praktyk zawodowych, zakończone egzaminem.