Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli – wstępny plan resortu edukacji

441
emerytura nauczycielska

Zaktualizowano dnia 28 czerwca 2023

Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi działania w celu godności zawodu nauczycieli i pracowników oświaty, a także zadbania o odpowiednie warunki pracy i płacy. W związku z tym w ostatnim czasie został podjęty temat wcześniejszych emerytur dla nauczycieli, w wyniku czego trwają rozmowy z ministerstwem, które mają doprowadzić do stworzenia nowego projektu emerytur dla nauczycieli.

Argumentacja wobec wprowadzenia wcześniejszej emerytury dla nauczycieli 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZG ZNP) określają, że czynniki stresogenne, z którymi mierzy się nauczyciel w swojej pracy, wpływają niekorzystanie na jego kondycję psychiczną i fizyczną, a to może doprowadzić do wypalenia zawodowego. Wskazuje się na następujące przyczyny takiego stanu rzeczy m.in.:

  • pauperyzacja zawodu nauczyciela, 
  • pogarszające się warunki pracy,
  • nasilenie problemów edukacyjnych, 
  • wzrost zadań realizowanych przez nauczycieli, 
  • niestabilność prawa oświatowego.

W takiej sytuacji może to rzutować na jakość współczesnego kształcenia. W związku z tym postuluje się o możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli.

nowy projekt emerytur dla nauczycieli

Rozmowy w sprawach nowego projektu emerytur dla nauczycieli 

26 kwietnia odbyło się spotkanie Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) Przemysława Czarnka oraz Sekretarza Stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego z wiceprezesem ZG ZNP Krzysztofem Baszczyńskim oraz członkami ZG: Edytą Książek, Adamem Młynarskim i Urszulą Woźniak, którzy byli przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych w ramach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. 

Celem rozmów było omówienie tematu wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. W związku z tym resort edukacji przedstawił do dyskusji założenia dotyczące:

  • warunków nabycia prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej,
  • naliczenia świadczeń emerytalnych na nowych zasadach,
  • możliwości podjęcia pracy w jednostkach systemu oświaty na część etatu za zgodą kuratora oświaty,
  • terminów, od których poszczególne roczniki nauczycieli będą mogły przejść na emeryturę nauczycielską,
  • uchylenia nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 

Czy wrócą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Założenia po spotkaniu

Po spotkaniu MEiN Przemysław Czarnek zapowiedział rozpoczęcia prac nad konkretnymi przepisami w ustawie i określił, że absolutnie potrzebny jest powrót do uprawnienia emerytury nauczycielskiej dla tych, którzy ją utracili z 2009 rokiem. Jednak podkreślił, że nie jest to nowe rozwiązanie, które będzie odnosiło się do wszystkich bez wyjątku. Zatem, co z emeryturami dla nauczycieli? Mowa jest o częściowym przywróceniu uprawnień emerytury nauczycielskiej.

Należy podkreślić, że ZNP z dezaprobatą przyjął przedstawioną propozycję zmian, które wpłynęłyby na sytuację tej grupy zawodowej oraz nowe emerytury. Tabela z konkretnymi propozycjami modyfikacji nie została przedstawiona.

I co dalej z nowym projektem emerytur dla nauczycieli? Stanowisko ZNP

czy będą wcześniejsze emerytury dla nauczycieliZNP podkreśla, że obecnie proponowane rozwiązania są nie do przyjęcia w takiej formie, ponieważ wcześniejsze emerytury dla nauczycieli będą przysługiwały nielicznej grupie tych pracowników. Wynika to z tego, że jednym z warunków do jej nabycia jest posiadanie okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, a zatem okresy nieskładkowe – np. okres zasiłku chorobowego i lub urlopu wychowawczego – nie będą wliczane.

Dlatego też w wydanym w maju stanowisku ZNP podkreślono, że nadal żąda się faktycznego przywrócenia art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela, a także podaje warunki, jakie powinien spełniać system wcześniejszych emerytur

“Rozwiązania muszą dotyczyć wszystkich nauczycieli, którzy mają 30-letni staż pracy (składkowy i nieskładkowy), w tym 20 lat wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, a w przypadku szkół i placówek specjalnych 25-letni okres zatrudnienia (składkowy i nieskładkowy), w tym 20 lat wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym; emerytury muszą być naliczane według starego systemu emerytalnego; możliwość ubiegania się o emeryturę nauczycielską nie może być ograniczona żadnym terminem, tzn. świadczenie musi mieć charakter stały, a nie przejściowy” (informacja za strony: znp.edu.pl).

Kiedy nowe emerytury dla nauczycieli?

Nie ma ustalonej konkretnej daty, kiedy nowe emerytury dla nauczycieli, miałby zostać wprowadzone w życie. ZNP nie wyraziło aprobaty dla obecnie proponowanych rozwiązań zaproponowanych przez ministra Przemysława Czarnka, ponieważ wcześniejsze emerytury dla nauczycieli będą przysługiwały nielicznej grupie tych pracowników. 

W związaku z tym ZNP czeka na decyzję, które określą, jakie rozwiązania zostaną zatwierdzone, a następnie wprowadzone w życie.