Pedagogika lecznicza: kwalifikacje, umiejętności i rola pedagoga specjalnego

2133
Pedagogika specjalna lecznicza

Zaktualizowano dnia 5 lipca 2023

Pedagogika specjalna jest nauką o charakterze interdyscyplinarnym, której zadaniem jest podjęcie wczesnej interwencji i stymulacji, mających na celu wyrównanie szans edukacyjno-wychowawczych dzieci dotkniętych niepełnosprawnością lub różnego rodzaju zaburzeniami. W dalszej części artykułu skupimy się na zagadnieniach związanych z pedagogiką terapeutyczną: czym jest ta dziedzina, jakie są jej cele i kto się nią zajmuje.

Czym jest pedagogika lecznicza?

Pedagogika lecznicza – określana również jako pedagogika terapeutyczna – to nauka zajmująca się czynnościami wychowawczo-edukacyjnymi wspierającym proces leczenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych z chorobą przewlekłą lub dysfunkcjami narządu ruchu. Jej zadaniem jest wykorzystywanie działań edukacyjnych i podtrzymujących jako czynnika terapeutycznego. Jednak bardzo ważne jest, aby pedagogika lecznicza dostosowana była do wydolności organizmu osoby chorej. Przyczynia się ona do polepszenia jakości życia ze względu na to, że obejmuje wspieranie chorego w funkcjonowaniu na różnych płaszczyznach. 

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej”, by zdobyć przygotowanie do pracy z osobami chorymi przewlekle bądź też dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu

Cele pedagogiki terapeutycznej

Pedagogika terapeutyczna obejmuje działania edukacyjne podczas pobytu chorego w zakładach leczniczych, ale także po jego opuszczeniu. Jej stosowanie przyczynia się do ochrony przed negatywnymi skutkami psychicznymi szczególnie w przypadku długotrwałego przebywania w szpitalu.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

Co więcej, działa mobilizująco na pacjentów, gdyż zachęca do polepszenia własnej sytuacji życiowej. Pedagogika terapeutyczna związana jest także z organizowaniem procesu rewalidacji i rehabilitacji, a także daje możliwość zaangażowania w życie społeczne i realizowania podstawowych potrzeb psychospołecznych i biologicznych. 

Pedagogika specjalna a pedagogika terapeutyczna

pedagogika leczniczaNa początku należy podkreślić, że pedagogika lecznicza to subdyscyplina pedagogiki specjalnej. Oznacza to, że są to dziedziny pokrewne, ale nie są tożsame. Pedagog leczniczy zatem jest również pedagogiem specjalnym, z tym że pracuje z uczniami, którzy z powodu choroby lub innych przeszkód nie mogą uczestniczyć w kształceniu standardowym. Opracowuje on plan nauczania i przeprowadza go w sposób dopasowany do możliwości ucznia, wspiera go również w powrocie do grupy.

Różni się od zwykłego pedagoga specjalnego tym, że jego działania odbywają się poza placówką oświatową, np. w szpitalu. Jednak każdy z nich zajmuje się uczniami z różnymi typami zaburzeń, którzy wykazują specjalne potrzeby edukacyjne.

Pedagogika terapeutyczna – uprawnienia 

W dziedzinie, jaką jest pedagogika terapeutyczna, uprawnienia do pracy z osobami o specjalnych potrzebach stanowią podstawę do tego, aby zdobyć zatrudnienie jako pedagog leczniczy. Ponadto specjalista ten musi się wykazywać wszechstronną wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologicznych podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu, metodyki nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i nie tylko.

W związku z tym oferowany przez nas Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej” umożliwia wyposażenie uczestnika w umiejętności oraz wiedzę pedagogiczną niezbędną do pracy jako pedagog specjalny z zakresu pedagogiki leczniczej. Dzięki temu w sposób prawidłowy będzie realizował swoje zadania terapeutyczne. Warto dodać, że kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji potwierdzającej nabycie kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem MEN.