Jakie są dziedziny pedagogiki specjalnej?

4056
jakie są dziedziny pedagogiki specjalnej

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Pedagogika specjalna wyodrębniła się z pedagogiki ogólnej w ubiegłym wieku. Mimo że sama jest subdyscypliną pedagogiczną, dzielimy ją dodatkowo na wiele działów. Wśród nich można wymienić między innymi tyflopedagogikę, surdopedagogikę, oligofrenopedagogikę i inne. Dowiedz się, jakie są dziedziny pedagogiki specjalnej.

Wielość klasyfikacji w obrębie pedagogiki specjalnej

Na gruncie pedagogiki specjalnej wciąż nie ma spójności co do tego, w jaki sposób ją dzielić. Wymienić można różnorodne subdyscypliny tej dziedziny. Przykładowo można wymienić następujące subdyscypliny pedagogiki specjalnej: 

 • oligofrenopedagogika,
 • surdopedagogika, 
 • tyflopedagogika,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • pedagogika terapeutyczna.

Istnieje również podział, według którego na gruncie pedagogiki specjalnej wyróżniamy: 

 • logopedię, 
 • oligofrenopedagogikę, 
 • pedagogikę korekcyjną,
 • resocjalizacyjną terapeutyczną,
 • surdopedagogikę, 
 • tyflopedagogikę,
 • specjalne wychowanie fizyczne.

W latach późniejszych autor jednak uzupełnił swoją klasyfikację o pracę socjalną. Podział pedagogiki specjalnej na subdyscypliny zależny jest zatem od przyjętego podziału – regularnie zmienia się także w czasie. Poniżej zapoznasz się bliżej z kilkoma wybranymi działami pedagogiki specjalnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH SUBDYSCYPLIN PEDAGOGICZNYCH DZIĘKI KURSOM KWALIFIKACYJNYM DOSTĘPNYM NA NASZEJ PLATFORMIE!

Tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika

Wśród najbardziej rozpoznawalnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej można wymienić:

 • tyflopedagogikę – zajmującą się edukacją, kształceniem i wychowaniem osób niewidomych i niedowidzących. Zagadnienia tej dyscypliny mogą obejmować przykładowo naukę czytania alfabetu Braille’a czy dostosowania edukacyjne;
 • surdopedagogikę – koncentrującą się przede wszystkim wokół osób niesłyszących i niedosłyszących. Jej celem jest usprawnianie zdolności słuchowych oraz zapobieganie deficytom w innych obszarach, niż słuch. Może obejmować także naukę porozumiewania się językami migowymi;
 • oligofrenopedagogikę – która zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pedagodzy specjalni wykształceni w tej dziedzinie pomagają swoim podopiecznym funkcjonować, kontrolować emocje czy rozwijać zdolności poznawcze.

jakie są dziedziny pedagogiki specjalnej

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna to dziedzina, której przedmiotem zainteresowania jest między innymi:

 • patologia, teorie dewiacji i profilaktyka społeczna;
 • prawo i polityka karna, a także zarządzanie ryzykiem przestępczości;
 • uzależnieniami, niedostosowaniem społecznym;
 • interwencją kryzysową i socjoterapią.

Pedagodzy resocjalizacyjni podejmują pracę w placówkach penitencjarnych i postpenitencjarnych, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Andragogika specjalna

Andragogika specjalna to subdyscyplina pedagogiczna skoncentrowana na kształceniu i opiece w odniesieniu do dorosłych. Częściej, niż na wychowaniu, koncentruje się na samowychowaniu i wspieraniu podopiecznych w samorozwoju. Na gruncie jej podstawowych założeń leży stwierdzenie, że samowychowanie trwa całe życie i zaczyna się w chwili, w której kończy się wychowanie. Podejmuje także tematykę niepełnosprawności, kształcenia ustawicznego, usprawniania, rehabilitacji i potrzeb rozwojowych osób dorosłych. Jej subdyscypliną jest gerontopedagogika, która z kolei zajmuje się osobami starszymi.

metoda komunikatywna nauczania języka

Na jakie kursy z zakresu pedagogiki specjalnej warto zwrócić uwagę?

Jeżeli jesteś zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, rozważ „Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”.

W toku kursów w naszej placówce szczegółowo omawiane są poszczególne działy pedagogiki specjalnej, a także inne aspekty związane z tą dyscypliną. Kurs ten zapewnia specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Po zdaniu egzaminu wydawana jest dokumentacja zgodna z wymogami MEiN.