Jak zostać nauczycielem angielskiego w szkole podstawowej?

1365
kurs dla nauczyciela angielskiego

Zaktualizowano dnia 7 listopada 2023

Współcześnie nauka języka angielskiego wprowadzana jest już od najmłodszych lat, co przekłada się na to, że w większości przedszkoli organizowane są zajęcia z języka obcego i kontynuowane na dalszych etapach edukacji. Jednak efektywne nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymaga odpowiedniego podejścia nauczyciela do ucznia w tej grupie wiekowej i znajomości kreatywnych metod kształcenia. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytanie: kto i jak może zostać nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej.

Kto może pracować jako nauczyciel?

Według  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela: “stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu”.

baner: nauczanie angielskiego

Nauczyciel jest organizatorem oraz opiekunem procesu kształcenia uczniów, dlatego też wiedza i umiejętności pedagogiczne są najważniejszym do tego, by pracować w tym zawodzie. Ponadto nauczyciel powinien cechować się m.in.:

 • empatią,
 • cierpliwością,
 • zaangażowaniem,
 • szacunkiem do innej osoby,
 • systematycznością itd.

Przygotuj się do pracy nauczyciela języka angielskiego podczas oferowanego przez nas kursu online

Jak zostać nauczycielem angielskiego w szkole podstawowej?

Nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej może zostać osoba, która ma przygotowanie pedagogiczne, a dodatkowo ukończyła kształcenie w jeden z poniższych sposobów:

 • studia wyższe na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego;
 • studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy;
 • studia II stopnia  na dowolnym kierunku, ale dodatkowo posiada świadectwo ukończonego egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym;
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego.

Nauczyciel języka angielskiego dla najmłodszych powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Rozporządzenie określa, że w klasach I-III szkół podstawowych nauczycielem może zostać również osoba, która odpowiada jednemu z niżej wymienionych kryteriów:

 • ma ukończone studia na kierunku pedagogika dające przygotowanie do nauczania w przedszkolach albo klasach I-III szkół podstawowych, a dodatkową specjalnością nauczycielską był język obcy;
 • ma ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych;
 • ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych i dodatkowo legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, a dodatkowo ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego;
 • ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym i dodatkowo ukończyła studia licencjackie lub magisterskie na kierunku filologia, a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

Więcej informacji na temat szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli języka angielskiego zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Kurs dla nauczycieli języka angielskiego

nauczanie angielskiegoJak wskazano powyżej, rozporządzenie przewiduje możliwość rozpoczęcia pracy jako nauczyciel w szkole podstawowej po odpowiednim kursie kwalifikacyjnym. Dlatego też w naszej ofercie znajduje się “Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego”.

Nasi specjaliści zadbali o to, by kursant podczas niego zdobył odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje do skutecznego nauczania języków obcych. Uczestnik kursu pozna metodykę nauczania, odpowiednie narzędzia oraz wiedzę dotyczącą kraju, którego język będzie nauczany. Dzięki temu nauczy się  organizować ciekawe i efektywne zajęcia, dopasowane do grupy wiekowej swoich uczniów.

Należy podkreślić, że kurs jest dedykowany nauczycielom przygotowania początkowego i umożliwia nauczanie języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. A absolwent “Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogicznego dla Nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego” otrzyma  dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEN.