Jak napisać scenariusz zajęć terapeutycznych?

177
jak-wykonac-scenariusz-zajec-terapeutycznych

Terapia pedagogiczna ma ogromne znaczenie w pomocy osobom potrzebującym wsparcia w zwalczaniu różnego rodzaju trudności w nauce, przetwarzaniu słuchowym, zapamiętywaniu, koncentracji czy nieharmonijnym rozwoju. Aby prowadzone działania były możliwie najbardziej efektywne, warto przygotowywać do każdych z nich scenariusz zajęć terapeutycznych. Co to jest, jak stworzyć taki scenariusz i jakie jest jego znaczenie w terapii pedagogicznej?

Czym są zajęcia terapeutyczne w terapii pedagogicznej?

Zajęcia terapeutyczne to różnego rodzaju czynności i zadania organizowane przez terapeutę, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb i zaburzeń określonych osób. Zajęcia te mają na celu poprawę i szybszy rozwój danej umiejętności, wyrównanie niedomagań rozwojowych, a także usprawnienie już nabytych zdolności.

Zajęcia terapeutyczne w terapii pedagogicznej mają na celu przede wszystkim pomoc osobom przejawiającym trudności w przyswajaniu wiedzy oraz nauce pisania i czytania, zmagających się z dysgrafią, dysleksją czy dyskalkulią, a także tym, którzy mają problemy z lateralizacją. Takie zajęcia pomocne są w przypadku kłopotów z zapamiętywaniem, koncentracją, skupieniem uwagi, nadpobudliwością ruchową czy zaburzeniami z zakresu integracji sensorycznej.

Terapia pedagogiczna zalecana jest także osobom z nieharmonijnym rozwojem, obniżonymi umiejętnościami manualnymi oraz grafomotorycznymi czy trudnościami w orientowaniu przestrzennym. Zajęcia terapeutyczne pomoce są też w rozwoju koordynacji wrokowo-ruchowo-słuchowej.

ZDOBĄDŹ CENNĄ WIEDZĘ I POMÓŻ OSOBOM WYMAGAJĄCYM TERAPII PEDAGOGICZNEJ I ODPOWIEDNICH ZAJĘĆ. WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ”!

Czym jest scenariusz zajęć terapeutycznych?

Aby zajęcia odpowiednio dopasowane do potrzeb podopiecznych przeprowadzić możliwie najefektywniej i móc następnie kontrolować postępy w terapii, warto przygotowywać scenariusz zajęć terapeutycznych. To ramowy plan danych zajęć, w którym dokładnie wyszczególnione są konkretne cele i metody działania, przebieg spotkania, a także krótka charakterystyka osób, które biorą udział w danych zajęciach.

Starannie przygotowany scenariusz pozwala odpowiednio dopasować rodzaj podejmowanych czynności również w szerszym kontekście, dzięki czemu terapia może znacznie szybciej przynieść zadowalające rezultaty.


Cele a scenariusz zajęć terapeutycznych

Scenariusz zajęć terapeutycznych powinien zawierać jasno określony cel ogólny oraz cele operacyjne. Wśród celów ogólnych może znaleźć się m.in. poprawa koncentracji czy skupiania uwagi, osiągnięcie odpowiedniego poziomu lateralizacji czy rozwiązanie innego problemu rozwojowego lub edukacyjnego.

Wśród celów szczegółowych, czyli operacyjnych można umieścić m.in. wykonanie danego zadania na określonym poziomie, włączenie się w ćwiczenie wykonywane w grupie, doskonalenie określonej umiejętności, której dotyczy dane spotkanie czy nawiązanie relacji z rówieśnikami. Ustalanie celów zajęć zawsze powinno być dopasowane zarówno do wieku, jak i możliwości uczestników zajęć, a także ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

Aby w scenariuszu zajęć zamieścić cele realne do osiągnięcia, należy wykonać analizę potrzeb uczniów, a także dopasować konkretne zadania i czynności do posiadanych pomocy naukowych i stopnia dotychczas wykonanych postępów przez podopiecznych.

scenariusz-zajec-terapeutycznychMetody i techniki terapeutyczne, które warto zawrzeć w scenariuszu zajęć terapeutycznych

Scenariusz zajęć terapeutycznych poza grupą docelową i celami ogólnymi oraz szczegółowymi powinien zawierać również konkretne ćwiczenia i zadania zaplanowane w oparciu o odpowiednio dopasowane metody i techniki terapeutyczne. Wśród nich warto zastosować m.in. takie jak:

  • techniki relaksacyjne – przydatne w opanowywaniu emocji,
  • usprawnianie koncentracji i funkcji poznawczych – gry edukacyjne, zabawy z zapamiętywaniem i powtarzaniem, zgadywanki,
  • usprawnianie czytania i pisania – czytanie, wykonywanie zadań z pokazywaniem i naśladowaniem,
  • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych – rysowanie, kolorowanie, powtarzanie ruchów, rozróżnianie słów.

W konstruowaniu scenariusza zajęć terapeutycznych istotne jest też analizowanie przeprowadzonych ćwiczeń, ocena wykonanych zadań i monitorowanie postępów, co pozwala wyszczególnić najskuteczniejsze metody działania i wsparcia edukacyjnego oraz terapeutycznego konkretnych podopiecznych.

scenariusz zajęć terapeutycznych

 

Aby poznawać nowe metody i techniki wspomagania rozwoju w pedagogice specjalnej, a także kompleksowo przygotować się do prowadzenia zajęć w ramach terapii pedagogicznej, warto wybrać ,,Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej” zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje stosowną dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.