Co to jest terapia pedagogiczna?

828
terapia pedagogiczna

Zaktualizowano dnia 19 października 2022

Terapia pedagogiczna to rodzaj terapii skierowany głównie do dzieci, które wykazują różnego rodzaju trudności w uczeniu się. Obejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie w nauce, rozwoju oraz przystosowaniu do społeczeństwa.

Terapia pedagogiczna – dla kogo?

Terapię przeprowadza się, aby wspierać rozwój dziecka i pomagać mu przezwyciężać problemy w procesie uczenia się. Głównie objęte są nią dzieci w wieku szkolnym, ale jeśli problemy występują wcześniej, już w wieku przedszkolnym można zacząć przeprowadzać takie zajęcia. Wskazaniem do nich są trudności w zakresie:

  • pisania, czytania, liczenia (dysleksja, dysortografia)
  • koncentracji uwagi,
  • zaburzeń emocjonalnych (agresja, ADHD)
  • obniżonej sprawności manualnej;
  • obniżonego rozwoju psychoruchowego

Terapią obejmowane są również dzieci niepełnosprawne i chore przewlekle, u których zdiagnozowano np. zespół Aspergera czy autyzm, a także te, u których trudności w nauce powstały w wyniku wad rozwojowych. Obniżenie intelektualne, wady wymowy, słuchu czy problemy z koordynacją również są wskazaniem do terapii pedagogicznej, tak jak i niedostosowanie społeczne. 

Podczas diagnozowania w poradni psychologiczno-pedagogicznej wybiera się odpowiedni dla dziecka rodzaj terapii, której przebieg jest następnie dostosowywany indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości.

Terapia pedagogiczna – co obejmuje?

Aby skutecznie dobrać działania terapeutyczne, niezbędne jest postawienie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki temu dobiera się odpowiednie metody i działania, które będą najbardziej efektywne podczas pracy z dzieckiem. Zajęcia mogą odbywać się zarówno indywidualnie, jak i w małych grupach, i przebiegają w dwóch etapach:

  • etap przygotowawczy – budowanie motywacji i kształtowanie dojrzałości do nauki, np. pisania i czytania, ćwiczenia sprawności manualnych, funkcji wzrokowych, słuchowych czy orientacji przestrzennej; różne ćwiczenia i zabawy rozwojowe;
  • terapia właściwa – trening konkretnych czynności: pisania, czytania – przepisywanie tekstu, czytanie ze zrozumieniem; utrwalanie nabytych umiejętności

Pedagodzy prowadzący zajęcia oferują pomoc zarówno dziecku, jak i jego opiekunom. Terapia opiera się na działaniach takich, jak wsparcie psychologiczne, logopedyczne czy rewalidacyjne, a także dydaktyczno-wychowawcze, jeżeli dziecko sprawia takie trudności. Pomaga również w organizacji ewentualnej opieki medycznej czy sanatoryjnej, a także socjalnej. Zakres terapii pedagogicznej jest bardzo szeroki i obejmuje każdy z aspektów życia małego człowieka. W zależności od potrzeb, terapię może przeprowadzać pedagog specjalny, np. tyflo- lub surdopedagog. Wszystkie działania są planowane i wprowadzane stopniowo, zależnie od postępów.

Celem terapii jest wydobycie możliwości dziecka, wyrównanie niedoborów i likwidowanie trudności w procesie uczenia się – zarówno szkolnym, jak i społecznym.

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Kwalifikacje terapeuty – jak je zdobyć?

Aby przeprowadzać zajęcia z terapii pedagogicznej, niezbędne są odpowiednie kwalifikacje i wiedza. Takie narzędzia uzyskuje absolwent studiów pedagogicznych, dodatkowo poszerzając swoje kompetencje na studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych. 

Kurs terapii pedagogicznej umożliwia zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia terapii z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Słuchacze zdobywają wiedzę, która umożliwia samodzielną diagnozę i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, organizowania różnych form pomocy oraz wsparcie dla nauczycieli i opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Absolwenci są więc doskonale przygotowani do pracy terapeutycznej.