Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli 150 godzin

Cena: 1499.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1499.00 PLN
     

Opis kursu

Cele i zakres tematyczny kursu:
a) zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z edukacją
b) ukierunkowanie na konieczność wzbogacania wiedzy i rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych oraz umiejętność ich interpretowania z pozycji uczniów
c) przygotowanie słuchaczy do posługiwania się wiedzą dotyczącą wpływu doświadczeń szkolnych na kształtowanie osobowości ucznia
d) wyposażenie nauczyciela w umiejętności pozwalające na dostosowywanie treści i metod kształcenia do zmieniających się warunków gospodarczych
e) kształtowanie umiejętności słuchaczy w zakresie planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej
w szkole
 

Cele szczegółowe:
Po zaliczeniu kursu uczestnicy będą:
- sprawnie posługiwać się pojęciami związanymi z edukacją
- znali teorie oświatowe, a w szczególności teorie związane z kształceniem zawodowym
- znali krajowy system szkolny ze szczególnym uwzględnieniem systemu egzaminów zawodowych
- umieli planować zadania dydaktyczne i wychowawcze


Metodyka nauczania:
Na kursie słuchacze poznają funkcję nauczyciela w procesie kształcenia oraz uzyskają wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji nauczyciela w tym:
- opracowywania własnych planów dydaktyczno-wychowawczych
- planowania realizacji zadań produkcyjnych i usługowych zgodnie z założeniami programowymi określonych specjalności zawodowych
- organizowania zajęć z uczniami
- prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi zasadami nauczania

Program kursu:
Zakres programowy "Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogicznego dla Nauczyciela (150 godzin)" obejmuje wiedzę przygotowującą nauczyciela do samodzielnego tworzenia metodyki w różnych specjalnościach. Nauczyciel zostanie przygotowany do samodzielnego dokonywanie niezbędnych i zasadnych zmian związanych z postępem technicznym
i dyktowanych zmianami w gospodarce krajowej i światowej.


Czas trwania kursu i sposób organizacji:
- kurs obejmuje 150 godzin zajęć z podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu, metodyki nauczania oraz wzajemnego hospitowania prowadzonych przez słuchaczy kursu zajęć.
- kurs składa się z dwóch części: teoretycznej (60 godzin - zajęcia w formie e-learningu) oraz metodyki nauczania (90 godzin praktycznych). Miejsce odbywania praktyk wskazuje kursant.

Program kursu - pobierz