Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Pedagogiczny dla Inspektorów BHP, pracodawców oraz opiekunów młodocianych praktykantów

Cena: 599.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 599.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Pedagogiczny dla Inspektorów BHP, pracodawców oraz opiekunów młodocianych praktykantów (84 godziny)”

Nauka trwa 84 godziny (obejmuje 74 godziny zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej) i kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i pełnej wiedzy pedagogicznej niezbędnej do prowadzenia procesu szkolenia (wykładów, seminariów, instruktażu) w sposób zapewniający wysoką efektywność kształcenia.

Kurs Pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia zapewnia nabycie kompetencji do prowadzenia szkoleń osób dorosłych zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wymóg posiadania ukończenia kursu pedagogicznego (znajomość metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego) wynika z zapisów § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższym, ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia kursów i wykładów w zakresie BHP oraz do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach pracy.

Kurs ten adresowany jest do osób, które prowadzą zajęcia szkoleniowe w zakładach pracy w systemie oświaty dla dorosłych w tym także do trenerów, instruktorów, inspektorów BHP, prowadzących szkolenia w dziedzinie BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Zadaniem kursu jest nabycie umiejętności i uzupełnienie wiedzy z zakresu metodyki szkolenia osób dorosłych i organizacji szkoleń; opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

Program kursu - pobierz