Jak wybrać odpowiedni kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka niemieckiego?

471

Zaktualizowano dnia 28 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://epedagog.edu.pl/kursy/95/src-BlogPed

Nauczyciel języka obcego prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.

Do zadań zawodowych nauczyciela języka niemieckiego należy m.in.: wybór odpowiedniej metody nauczania; opracowywanie programów nauczania z uwzględnieniem celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej; kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania, w języku obcym w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych; rozbudzanie w uczniach motywacji czytania i rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu (także audiowizualnych), a przez nie wprowadzanie w tradycję kultury kraju danego obszaru językowego; realizowanie programów nauczania przedmiotu według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych; aktualizowanie treści kształcenia językowego, udoskonalanie metod nauczania i wychowania;

Jednakże aby móc pełnić obowiązki nauczyciela, należy mieć ukończony kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Taki kurs powinien liczyć 280 godzin (w tym 100 godzin praktyki) i powinien kończyć się egzaminem.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez epedagog.edu.pl. Kursy e-learningowe zaproponowane przez tę platformę są zgodne ze wszelkimi normami MEN i prowadzone są przez instytucję oświatową. Tego rodzaju kursy pozwalają zaoszczędzić kursantowi czas i pieniądze na dojazdy w wybrane miejsce, dodatkowo cały kurs można ukończyć w ogóle nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator do 3 dni roboczych od momentu zaliczenia kursu na platformie przyjeżdża do kursanta, aby przeprowadzić egzamin.