Edukacja włączająca po kursie oligofrenopedagogiki

920
szkoła integracyjna

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Nauczyciel, który zajmuje się edukacją włączającą, musi mieć odpowiednie kompetencje umożliwiające pracę z każdym typem ucznia. W związku z tym powinien on znać różnorodne metody edukacyjne, narzędzia dydaktyczne, a także posiadać informacje z zakresu pedagogiki specjalnej. W dalszej części artykułu omówimy: co to jest edukacja włączająca, wady i zalety tego typu nauki, a także wskażemy, jak rozumieć klasę i szkołę integracyjną.

Edukacja włączająca co to jest?

Edukacja włączająca obejmuje proces kształcenia i wychowania uczniów o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Polega ona na tworzeniu oddziałów integracyjnych (określanych też jako klasy integracyjne), w których nauczane są osoby z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i bez nich. Celem edukacji włączającej jest organizowanie nauki dostosowanej do potrzeb i możliwości każdego ucznia, a także wyposażenie ucznia w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości społeczeństwa zintegrowanego.

Zapisz się na nasze szkolenie i zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji włączającej

Szkoła i klasa integracyjna – przepisy 

Prawo oświatowe określa szkołę integracyjną jako placówkę oświatową, której wszystkie oddziały mają charakter integracyjny. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli określono, że liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci z niepełnosprawnością.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera

Ten akt prawny informuje także o tym, że za dobór uczniów do oddziału integracyjnego odpowiedzialny jest dyrektor placówki oświatowej za zgodą rodziców uczniów, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także możliwości psychofizyczne.

Edukacja włączająca – wady i zalety w pracy nauczyciela

klasa integracyjna przepisyJeśli chodzi o wady edukacji włączającej, to ich występowanie zależy w dużej mierze od sposobu pracy nauczyciela prowadzącego. Nauczanie w klasie integracyjnej wymaga przedstawienia materiału w sposób dostosowany do potrzeb i poziomu całej grupy, co czasami może sprawiać problem, ale przy odpowiednich kwalifikacjach jest możliwe do zrealizowania. Jest to ważne, ponieważ dużo bardziej kłopotliwe są sytuacje, gdy uczniowie z orzeczeniem uczą się czegoś zupełnie innego niż ich koledzy.

Zaletą w pracy nauczyciela zajmującego się edukacją włączającą jest to, że wpływa on na rozwijanie indywidualnego potencjału ucznia oraz zwiększa jego szanse edukacyjne. Co więcej, ma wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw społecznych i budowanie zintegrowanej społeczności.

Czy Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera przygotuje nauczycieli do pracy w szkole integracyjnej?

Oligofrenopedagogika to dziedzina pedagogiki koncentrująca się na pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. W związku z tym osoba po “Kursie Kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera” może podjęć zatrudnienie m.in. w szkole integracyjnej (kurs nie ogranicza tylko do pracy w szkołach integracyjnych, to jest jedna z alternatyw). Wynika to z tego, że uczestnik nabędzie umiejętności potrzebne do prowadzenia działań rewalidacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, a także przygotować ich do życia po zakończeniu edukacji. Co więcej, po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.